NCC

Rank

Junior Division

Junior Wing

Sargent

Darshan S

Corprol

Sagar C Kharat
Tharun D

Harini R
Sahana S Reddy

Lance Carprol

Madhan Kumar V
Harshavardhana R
Sameera

Priyanka Kumari
Shree Vidhya K
Spoorthi K Gowda