Nursery School Teachers

Name

Mrs. Sharadha Shekar

Mrs. Laly Alexander

Mrs. Lisamma Mathew

Mrs. Sheeja Sebastian

Mrs. Preetha

Mrs. Leelavathi K

Mrs. Mary Ann Jose

Mrs. Jayashree P

Mrs. Pushpa

Mrs. Kumkum Kumari R

Mrs. Jisha P K

Mrs. Rashmi Prasad